Så här går anmälan till

1.     Anmälan

Anmälan görs genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Ange en e-postadress som ni använder ofta, då vi håller kontakten med er genom den kanalen. Era mobilnummer är också viktigt för oss att ha, inte minst under seglarskolan. ”Vitlista” gärna vår adress anmalning(at)jolleskola.se i er e-posttjänst och e-postklient då det händer att vår e-post fastnar i SPAM-filter.

Vid anmälan godkänns nedanstående villkor.

2.     Antagningsbesked

Inom en vecka skickar vi ett besked om plats på önskat kurstillfälle erhållits via e-post. Antagning sker i mån av plats i den ordning anmälningarna inkommer och med hänsyn till angiven seglings­vana, ålder och val av grupp. (Båtbestånd och inplanerade instruktörer påverkar kursveckans elev­samman­sättning) I samband med antagningsbeskedet får ni en betalningsinstruktion. Se även nedan.

E-postmeddelandet med antagningsbesked och betalningsinstruktion är det enda meddelande som erhålls innan kursstart.

Villkor

1.     Arrangör och Huvudman

Stockholms Jolleskola är huvudman för och arrangör av samtliga kurser utom på Runmarö där Runmarö Yacht Club är huvudman och Stockholms Jolleskola är arrangör.

2.     Anmälan och Betalning

Anmälan är bindande när kursavgift erlagts. Senaste betalningsdatum anges i antagningsbeskedet och är som regel en vecka. Försenad betalning innebär att platsen kan gå vidare till annan deltagare. Anmälaren skall för omyndig vara elevens målsman.

3.     Ålder och Simkunnighet

För att få delta måste eleven under året fylla minst 8 år, kunna simma minst 200 meter utan flythjälp och vara vattenvan. Genom att ange simkunnighet 200 meter i anmälningsformuläret har anmälaren intygat detta. Detta är mycket viktigt ur två aspekter. Dels för elevens säkerhet och dels för elevens egna känsla av trygghet i alla situationer i jollar, båtar och på bryggor.

4.     Kursavgift 2019

Kursavgiften per vecka och elev är:
vecka 25 Grisslinge: 2 950 kr
vecka 26 Saltarö: 2 950 kr
vecka 27 Ingarö: 2 950 kr
vecka 28 Runmarö: 2 750 kr och förutsätter även medlemskap i Runmarö Yacht Club
vecka 29 Djurö: 2 950 kr
vecka 30 Runmarö: 2 750 kr och förutsätter även medlemskap i Runmarö Yacht Club
vecka 31 Vindö: 2 950 kr
vecka 32 Grisslinge: 2 750 kr
Kursavgiften betalas till Stockholms Jolleskolas bankgiro inom en vecka från antagningsbeskedet. För regler angående återbetalning, se punkt 7 - 9 nedan.

5.     Egen Optimistjolle eller Laser 4.7

Primärt använder Stockholms Jolleskola sina egna jollar i seglarskolan. I mån av behov kan eleverna ta med egen Optimistjolle eller Laser 4,7 (deltagare i kappseglingsgrupp). Erbjudandet att ta med egen jolle är bindande, men ger också förtur till plats i seglarskolan vid platsbrist. Att båt skall medtagas överenskoms separat på initiativ av Stockholms Jolleskola.

Båten måste vara i gott skick samt ansvarsförsäkrad. (I vissa fall kan hemförsäkringar ge sådant skydd). Före och efter seglarlägret avsynas båten av båtansvarig instruktör tillsammans med båtansvarig förälder. Båten skall vara utrustad med fungerande flyttankar/flytkuddar, öskar fäst i båten, mastsäkringsanordning och sex meters flytande förtamp. Rodret skall ha en fungerande spärr och centerbordet ha en fastsättningsanordning. Samtliga delar skall vara märkta med namn och ev. segelnummer.

Kopia på båtens försäkringsbrev eller ett försäkringsintyg skall skickas i god tid till Stockholms Jolleskola. Saknas försäkring kan vi rekommendera lämpligt bolag.

I det fall parterna överenskommer att Optimistjolle skall medtagas enligt ovan lämnar seglarskolan 500 kr i rabatt på kursavgiften.

6.     Utbildningsgaranti

Om seglarskolans genomförande väsentligt hindrats av väder som tex hårda vindar, så att kursens mål av detta skäl inte kunnat uppfyllas, erbjuds eleven kompletterande utbildning vid seglarskolans kommande utbildningstillfällen under säsongen eller vid tillfälle som anordnas separat.

7.     Avanmälan

Om avanmälan görs senast 21 dagar före kursstarten återbetalas erlagd kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften som är 1500 kr. Om avanmälan sker inom 21 dagar före kursstart tillfaller hela kursavgiften Stockholms Jolleskola. Undantag enligt nedan.

8.     Avanmälan pga sjukdom

Vid avanmälan pga. sjukdom skall läkarintyg av ojävig läkare bifogas. På intyget skall det framgå undersökningsdatum, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att eleven skall kunna genomföra kursen. Avanmälan skall göras så tidigt som möjligt före kursens första dag. Läkarintyget skickas till Stockholms Jolleskola.

Vid avanmälan pga. sjukdom enligt ovan återbetalas erlagd kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften. Utbetalning görs inom 30 dagar från den bokade kursstarten.

9.     Inställt kurstillfälle

Skulle Stockholms Jolleskola behöva ställa in en kurs, oavsett skäl, förbinder sig Stockholms Jolleskola att återbetala hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften inom 30 dagar från den bokade kursstarten om inte annat kurstillfälle överenskoms istället.

Påbörjad kurs där seglingsaktiviteter inställs pga tex rådande väderlek ersätts ej annat än enl. pkt 6 ovan.

10.     Försäkring

Stockholms Jolleskola samt de av Stockholm Jolleskola tillhandahållna båtarna är försäkrade. Deltagare förutsätts (obligatoriskt) ha giltig hem- och olyckfallsförsäkring.

11.   Uppsåtliga skador

Om eleven uppenbart uppsåtligt skadar båt eller utrustning, tex. genom kollision har Stockholms Jolleskola rätt att debitera kostnaderna för reparation samt skäliga hanteringskostnader.

12.   Personuppgifter

Genom anmälan godkänner anmälaren att lämnade personuppgifter om målsmän och eleven registreras och behandlas av Stockholms Jolleskola. Anmälaren ansvarar även för att samtycke inhämtats av övriga i anmälan berörda personer. Uppgifterna lagras i en elektronisk databas. Stockholms Jolleskola får använda uppgifterna för att kommunicera med de registrerade ang. seglarskolan och andra seglingsrelaterade aktiviteter. Delar av uppgifterna kan av statistikskäl komma att inges såsom deltagarrapportering till Riksidrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och kommunen.

13.   Bildmaterial

Genom anmälan meddelar även anmälaren samtycke att bilder tagna på eleven under seglarskolan får publiceras på Internet och i övrigt användas i verksamhetens material. Kan detta ej godkännas måste det särskilt anges i anmälan.

Vidare till anmälan

Har du läst villkoren ovan och är redo att göra er anmälan? Klicka då på länken nedan som tar dig till anmälningsformuläret!

Till anmälan