Så här går anmälan till

1.     Anmälan

Anmälan görs genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Ange en e-postadress som ni använder ofta, då vi håller kontakten med er genom den kanalen. Era mobilnummer är också viktigt för oss att ha, inte minst under seglarskolan. ”Vitlista” gärna vår adress anmalning(at)jolleskola.se i er e-posttjänst och e-postklient då det händer att vår e-post fastnar i SPAM-filter.
Vid anmälan godkänns nedanstående villkor.

2.     Antagning

Tillgången på plats vid respektive kurs och jolletyp avspeglas i anmälningsformulärets steg 1. Om anmälningsformuläret låter er göra en anmälan finns det plats. Er anmälan och betalning kvitteras till e-postadressen angiven för ”Målsman 1” för omyndiga, annars till eleven själv. Stockholms Jolleskola granskar löpande inkomna anmälningar. I sällsynta fall kan Stockholms Jolleskola behöva diskutera eller avvisa er anmälan pga elevens förutsättningar att klara vald kurs baserat på elevens angivna ålder, erfarenhet, kompetens eller andra förutsättningar. I sådana fall kontaktas anmälaren snarast möjligt av Stockholms Jolleskola, i normalfallet inom några dagar från anmälan. Landar beslutet i att anmälan avvisas av Stockholms Jolleskola återbetalas erlagd avgift.

Förutom e-postmeddelandet med kvittens och en kopia på er anmälan sänder Stockholms Jolleskola också en påminnelse veckan innan kursstart.

Villkor

1.     Arrangör och Huvudman

Stockholms Jolleskola är huvudman för och arrangör av samtliga kurser utom vecka 28 & 30 på Runmarö där Runmarö Yacht Club är huvudman och Stockholms Jolleskola är arrangör.

2.     Anmälan och Betalning

Anmälan är bindande och betalning görs direkt i samband med anmälan via den globala betalningsförmedlaren Stripe som accepterar kortbetalning eller Apple Pay.
För regler angående återbetalning, se punkt 6 - 8 nedan.
OBS: Anmälaren skall för omyndig vara elevens målsman.

3.     Ålder och Simkunnighet

För att få delta måste eleven under innevarande år fylla minst 8 år (kurs för vuxna 17 år), kunna simma minst 200 meter utan flythjälp och vara vattenvan. Genom att ange simkunnighet 200 meter i anmälningsformuläret har anmälaren intygat detta. Detta är mycket viktigt ur två aspekter. Dels för elevens säkerhet och dels för elevens egna känsla av trygghet i alla situationer i jollar, båtar och på bryggor.

4.     Kursavgift

Kursavgiften för respektive kurs framgår av hemsidan och anmälningsformulär. För kurserna på Runmarö v.28 & v.30 krävs även ordinarie medlemskap i Runmarö Yacht Club (RYC). Medlemskap i RYC löses på www.ryc.se/bli-medlem.

5.     Utbildningsgaranti

Om seglarskolans genomförande väsentligt hindrats av väder som tex hårda vindar, så att kursens mål av detta skäl inte kunnat uppfyllas, erbjuds eleven kompletterande utbildning vid seglarskolans kommande utbildningstillfällen under säsongen eller vid tillfälle som anordnas separat.

6.     Avanmälan

Om avanmälan görs senast 21 dagar före kursstarten återbetalas erlagd kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften som är 1 500 kr. Om avanmälan sker inom 21 dagar före kursstart tillfaller hela kursavgiften Stockholms Jolleskola. Undantag enligt nedan.

7.     Avanmälan pga sjukdom

Vid avanmälan pga. sjukdom skall läkarintyg av ojävig läkare bifogas. På intyget skall det framgå undersökningsdatum, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att eleven skall kunna genomföra kursen. Avanmälan skall göras så tidigt som möjligt före kursens första dag. Läkarintyget skickas till Stockholms Jolleskola.

Vid avanmälan pga. sjukdom enligt ovan återbetalas erlagd kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften. Utbetalning görs inom 30 dagar från den bokade kursstarten.

8.     Inställt kurstillfälle

Skulle Stockholms Jolleskola behöva ställa in en kurs, oavsett skäl, förbinder sig Stockholms Jolleskola att återbetala hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften inom 30 dagar från den bokade kursstarten om inte annat kurstillfälle överenskoms istället.

Påbörjad kurs där seglingsaktiviteter inställs pga tex rådande väderlek ersätts ej annat än enl. pkt 6 ovan.

9.     Försäkring

Stockholms Jolleskola samt de av Stockholms Jolleskola tillhandahållna båtarna är försäkrade. Deltagare förutsätts (obligatoriskt) ha giltig hem- och olyckfallsförsäkring.

10.   Uppsåtliga skador

Om eleven uppenbart uppsåtligt skadar båt eller utrustning, tex. genom kollision har Stockholms Jolleskola rätt att debitera kostnaderna för reparation samt skäliga hanteringskostnader.

11.   Personuppgifter

Genom anmälan godkänner anmälaren att lämnade personuppgifter om eleven, målsmän och ev. anhörig registreras och behandlas av Stockholms Jolleskola. Anmälaren ansvarar även för att samtycke inhämtats av övriga i anmälan berörda personer. Uppgifterna lagras i en elektronisk databas.

Stockholms Jolleskola får använda uppgifterna för att kommunicera med de registrerade ang. seglarskolan och andra seglingsrelaterade aktiviteter.

Personuppgifterna får också delges kursens instruktörer elektroniskt och i pappersform som en del av Stockholms Jolleskolas ”Säkerhetsplan” för att uppgifterna vid behov skall vara tillgängliga vid kontakt med sjukvården eller för att få kontakt med elevernas målsmän/kontaktpersoner.

Delar av uppgifterna kan av statistikskäl komma att inges såsom deltagarrapportering till Riksidrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Svenska Seglarförbundet och kommunen.

12. Runmarö Yacht Club

Deltagare på kurserna på Runmarö skall själva teckna ordinarie medlemskap i Runmarö Yacht Club. Se vidare www.ryc.se.

13.   Bildmaterial

Genom anmälan meddelar även anmälaren samtycke att bilder tagna på eleven under seglarskolan får publiceras på Internet och i övrigt användas i verksamhetens material. Kan detta ej godkännas måste det särskilt anges i anmälan.

Villkor: Version  23_1

Ladda ner villkor

Vidare till anmälan

Har du läst villkoren ovan och är redo att göra er anmälan? Klicka då på länken nedan som tar dig till anmälningsformuläret.