Så här går anmälan till

1.     Anmälan

Anmälan görs genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Ange en e-postadress som ni använder ofta, då vi håller kontakten med er genom den kanalen. Era mobilnummer är också viktigt för oss att ha, inte minst under seglarskolan. ”Vitlista” gärna vår adress anmalning(at)jolleskola.se i er e-posttjänst och e-postklient då det händer att vår e-post fastnar i SPAM-filter.

Vid anmälan godkänns nedanstående villkor.

2.     Antagningsbesked

Inom en vecka skickar vi ett besked om plats på önskat kurstillfälle erhållits via e-post. Antagning sker i mån av plats i den ordning anmälningarna inkommer och med hänsyn till angiven seglings­vana, ålder och val av grupp. (Båtbestånd och inplanerade instruktörer påverkar kursveckans elev­samman­sättning) I samband med antagningsbeskedet får ni en betalningsinstruktion. Se även nedan.

E-postmeddelandet med antagningsbesked och betalningsinstruktion är det enda meddelande som erhålls innan kursstart.

Villkor

1.     Arrangör och Huvudman

Stockholms Jolleskola är huvudman för och arrangör av samtliga kurser utom på Runmarö där Runmarö Yacht Club är huvudman och Stockholms Jolleskola är arrangör.

2.     Anmälan och Betalning

Anmälan är bindande när kursavgift erlagts. Betalningssätt och senaste betalningsdatum anges i antagningsbeskedet och infaller som regel efter en vecka. Försenad betalning innebär att platsen utan föregående varning kan gå vidare till annan deltagare. För regler angående återbetalning, se punkt 6 - 8 nedan.

OBS: Anmälaren skall för omyndig vara elevens målsman.

3.     Ålder och Simkunnighet

För att få delta måste eleven under innevarande år fylla minst 8 år (kurs för vuxna 17 år), kunna simma minst 200 meter utan flythjälp och vara vattenvan. Genom att ange simkunnighet 200 meter i anmälningsformuläret har anmälaren intygat detta. Detta är mycket viktigt ur två aspekter. Dels för elevens säkerhet och dels för elevens egna känsla av trygghet i alla situationer i jollar, båtar och på bryggor.

4.     Kursavgift

Kursavgiften per vecka och elev är:
vecka 25 Grisslinge: 3 150 kr
vecka 26 Saltarö: 3 150 kr
vecka 27 Ingarö: 3 150 kr
vecka 28 Runmarö: 2 950 kr och förutsätter även betalt medlemskap i Runmarö Yacht Club
vecka 29 Djurö: 3 150 kr
vecka 30 Runmarö: 2 950 kr och förutsätter även betalt medlemskap i Runmarö Yacht Club
vecka 31 Vindö: 3 150 kr
vecka 32 Grisslinge: 3 150 kr

Halvdags helgkurs vecka 26 & 27 för vuxna Ingarö: 3 950 kr
Halvdags helgkurs vecka 28 & 29 för vuxna Runmarö: 3 950 kr och förutsätter även medlemskap i Runmarö Yacht Club.
Halvdags helgkurs vecka 30 & 31 förvuxna Djurö: 3 950 kr


5.     Utbildningsgaranti

Om seglarskolans genomförande väsentligt hindrats av väder som tex hårda vindar, så att kursens mål av detta skäl inte kunnat uppfyllas, erbjuds eleven kompletterande utbildning vid seglarskolans kommande utbildningstillfällen under säsongen eller vid tillfälle som anordnas separat.

6.     Avanmälan

Om avanmälan görs senast 21 dagar före kursstarten återbetalas erlagd kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften som är 1 500 kr. Om avanmälan sker inom 21 dagar före kursstart tillfaller hela kursavgiften Stockholms Jolleskola. Undantag enligt nedan.

7.     Avanmälan pga sjukdom

Vid avanmälan pga. sjukdom skall läkarintyg av ojävig läkare bifogas. På intyget skall det framgå undersökningsdatum, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att eleven skall kunna genomföra kursen. Avanmälan skall göras så tidigt som möjligt före kursens första dag. Läkarintyget skickas till Stockholms Jolleskola.

Vid avanmälan pga. sjukdom enligt ovan återbetalas erlagd kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften. Utbetalning görs inom 30 dagar från den bokade kursstarten.

8.     Inställt kurstillfälle

Skulle Stockholms Jolleskola behöva ställa in en kurs, oavsett skäl, förbinder sig Stockholms Jolleskola att återbetala hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften inom 30 dagar från den bokade kursstarten om inte annat kurstillfälle överenskoms istället.

Påbörjad kurs där seglingsaktiviteter inställs pga tex rådande väderlek ersätts ej annat än enl. pkt 6 ovan.

9.     Försäkring

Stockholms Jolleskola samt de av Stockholms Jolleskola tillhandahållna båtarna är försäkrade. Deltagare förutsätts (obligatoriskt) ha giltig hem- och olyckfallsförsäkring.

10.   Uppsåtliga skador

Om eleven uppenbart uppsåtligt skadar båt eller utrustning, tex. genom kollision har Stockholms Jolleskola rätt att debitera kostnaderna för reparation samt skäliga hanteringskostnader.

11.   Personuppgifter

Genom anmälan godkänner anmälaren att lämnade personuppgifter om eleven, målsmän och ev. anhörig registreras och behandlas av Stockholms Jolleskola. Anmälaren ansvarar även för att samtycke inhämtats av övriga i anmälan berörda personer. Uppgifterna lagras i en elektronisk databas. Stockholms Jolleskola får använda uppgifterna för att kommunicera med de registrerade ang. seglarskolan och andra seglingsrelaterade aktiviteter. Delar av uppgifterna kan av statistikskäl komma att inges såsom deltagarrapportering till Riksidrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Svenska Seglarförbundet och kommunen.

12.   Bildmaterial

Genom anmälan meddelar även anmälaren samtycke att bilder tagna på eleven under seglarskolan får publiceras på Internet och i övrigt användas i verksamhetens material. Kan detta ej godkännas måste det särskilt anges i anmälan.

Villkor: Version  21_1

Ladda ner villkor

Vidare till anmälan

Har du läst villkoren ovan och är redo att göra er anmälan? Klicka då på rätt länk nedan som tar dig till anmälningsformuläret.